Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, το έργο θα εκπαιδεύσει εκπαιδευτικούς για αγόρια ηλικίας 11-15 ετών (συμπεριλαμβανομένων και εκπαιδευτικών τόσο της στοιχειώδους όσο και της ειδικής εκπαίδευσης, και βιβλιοθηκάριους σχολείων) μέσα από τη συμμετοχή τους σε μια σειρά από δραστηριότητες.

Οι εταίροι θα διεξάγουν έρευνα και βιβλιογραφική ανασκόπηση για να εντοπίσουν τις τρέχουσες τάσεις που αφορούν την προώθηση της ανάγνωσης στα αγόρια. Οι ανάγκες των αγοριών στις χώρες-εταίρους θα εξεταστεί μέσω ομάδων εστίασης, έρευνας δευτερογενών πηγών και συνεντεύξεων με βασικούς ενδιαφερόμενους. Σε αυτό το πλαίσιο θα εντοπιστούν και θα αξιολογηθούν βασικά προγράμματα δείγματα δραστηριοτήτων για την προώθηση της ανάγνωσης στους εφήβους. Θα αναπτυχθεί ένα εγχειρίδιο, οι εκπαιδευτικοί θα εκπαιδευτούν και οι δραστηριότητες θα ενσωματωθούν σε πραγματικές τάξεις στις χώρες εταίρους του έργου.

 • Διεξαγωγή έρευνας και βιβλιογραφικής ανασκόπησης για τον εντοπισμό τρεχουσών τάσεων σχετικά με την προώθηση της ανάγνωσης στα αγόρια. Οι ανάγκες των αγοριών στις χώρες εταίρους εξετάζονται μέσω ομάδων εστίασης, έρευνας δευτερογενών πηγών και συνεντεύξεων με βασικούς ενδιαφερόμενους. Θα εντοπιστούν και θα αξιολογηθούν βασικά προγράμματα και δείγματα δραστηριοτήτων για την προώθηση της ανάγνωσης στους εφήβους.
 • Ανάπτυξη του εγχειριδίου “Boys Reading” το οποίο θα περιλαμβάνει
  • Mία εισαγωγή από κείμενα που απευθύνονται σε έφηβους
  • Εξέταση κειμένων που έχουν σημασία για τα αγόρια
  • Οδηγίες και ιδέες για την επιτυχή προώθηση της ανάγνωσης στα αγόρια
  • Οδηγίες και ιδέες για την ενσωμάτωση κειμένων που ενδιαφέρουν τα αγόρια στο Πρόγραμμα Σπουδών
  • Δείγμα δράσεων και δραστηριότητες για την προώθηση της ανάγνωσης στα αγόρια
  • Μελέτες περίπτωσης για το έργο “Boys Reading”
 • Παροχή μεικτής εκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς και διαμεσολαβητές κάθε χώρας για το πώς να χρησιμοποιούν το εγχειρίδιο “Boys Reading”. Αυτή η εκπαίδευση θα υλοποιηθεί και θα αξιολογηθεί για κάθε χώρα-εταίρο.
 • Οι εκπαιδευτικοί από κάθε χώρα θα εφαρμόσουν το εγχειρίδιο σε επιλεγμένες τάξεις και μία πλούσια πηγή δεδομένων θα συλλεχθεί για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από την εν λόγω εφαρμογή, θα εντοπίσουν τρόπους βελτίωσής του και θα διεξάγουν μελέτες περίπτωσης για να προβάλουν την επιτυχία και τις προκλήσεις της προσέγγισης του έργου. Ένας από τους στόχους θα είναι να εξεταστούν οι τρόποι με τους οποίους η τεχνολογία μπορεί να υποστηρίξει τα είδη του γραμματισμού ως κοινωνικές πρακτικές.
 • Ανάπτυξη διαδραστικής πύλης με πόρους και υλικό σε όλες τις γλώσσες των εταίρων του έργου.