Projekt Boys reading ima za cilj uključivanja čitanja u svakodnevni život dječaka u dobi od 11-15 godine. Konzorcij projekta tvrdi da je to mogu postići samo ako dječaci adolescentske dobi ostvare kontrolu na čitanjem i ako su u mogućnosti birati knjige za čitanje koje zadovoljavanju njihove stvarne potrebe i interese. Uspješno prepoznavanje potreba dječaka zahtijeva dijalog i udruženi trud svih partnera u procesu obrazovanja, uključujući vladu, nastavnike, roditelje i članove lokalne zajednice. Projekt Boys Reading usmjeren je na sve sudionike odgojno-obrazovnog procesa, a posebno na nastavnike osiguravajući smjernice za provedbu nastave koja je usklađena s interesima, potrebama i stilom učenja dječaka, te zahtijeva podjednako uključivanje dječaka i djevojčica u aktivnosti čitanja i pisanja.

Ciljevi projekta su:

  • Povećanje motivacije i interesa dječaka za čitanje i pisanje s ciljem smanjivanja rodnih razlika.
  • Otvaranje škola prema korištenju privlačnih obrazovnih materijala, uključujući digitalne materijale, prilagođavanje čitanja i pisanja pojedinačnim potrebama dječaka.
  • Osiguravanje muških uzora koji se vezuju uz čitanje te
  • razvoj inicijativa koje imaju za cilj razvoj jezika na način koji je zabavan i privlačan dječacima adolescentske dobi.