Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych jest centralną instytucją szkolnictwa wyższego w dziedzinach społecznych, humanistycznych i naukach interdyscyplinarnych Uniwersytetu w Splicie. Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych posiada 159 pracowników, z których 125 może nauczać na wszystkich poziomach, podczas gdy 34 pracowników zajmuje się administracją i obsługą techniczną. Z ponad 2000 studentów studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych jest jedną z największych jednostek wchodzących w skład Uniwersytetu w Splicie. Uniwersytet jest koordynatorem tego projektu - w ścisłej współpracy z CARDET i pozostałymi partnerami.

CARDET jest wiodącym ośrodkiem kształcenia i rozwoju na Cyprze, współpracującym z partnerami na całym świecie. Misją Centrum jest inspirowanie kolejnej generacji kształcenia i promowanie badań, innowacji oraz rozwoju poprzez praktykę, nowatorskie badania i wsparcie autorytetów w danej dziedzinie. CARDET składa się z międzynarodowego zespołu specjalistów i pasjonatów posiadających gruntowną wiedzę z zakresu piśmienności, promowania czytelnictwa, szkolenia zawodowego oraz kształcenia dorosłych, e-learningu i ewaluacji. CARDET doradza organizacjom i ministerstwom w Azji, Europie i USA. Członkowie zespołu CARDET z powodzeniem uczestniczył w ponad 100 projektach w 30 krajach, z których kilka było wspierane przez Komisję Europejską, Organizację Narodów Zjednoczonych, Microsoft oraz rządy i agencje z całego świata. Zespół zarządzający jest wspierany przez 10 członków zarządu / rady doradczej, którzy to są międzynarodowymi specjalistami w dziedzinie edukacji, badań i ewaluacji. CARDET zatrudnia obecnie 30 pracowników. Większość członków zespołu posiada stopnie naukowe (magisterskie i / lub doktorskie), w obszarach takich jak literatura, edukacja, badania naukowe, rozwój multimediów, edukacji włączającej i ewaluacji. CARDET przestrzega procesów systemowych i systematycznego planowania w realizacji projektów oraz jest wyróżniony Certyfikatem ISO 9001 Zarządzania Jakością w Badaniach i Edukacji.

Europejska Sieć Transferu i Wykorzystania Wyników Projektów UE (E.N.T.E.R.) jest organizacją non-profit, oficjalnie zarejestrowaną w Austrii. E.N.T.E.R. powstała, aby służyć czterem głównym celom: (1) Być wsparciem strategii Unii Europejskiej w ramach upowszechniania i wykorzystywania rezultatów projektów finansowanych z programów europejskich, z korzyścią dla wszystkich obywateli Europy. (2) Aby zaoferować koordynatorom projektów UE okazję do rozpowszechniania informacji o swoim projekcie i jego wynikach szerokiej grupie zainteresowanych organizacji i organów. (3) Aby dać obywatelom i organizacjom Europy szansę na regularne otrzymywanie informacji o postępach i wynikach w obrębie społeczności projektów UE. (4) Aby dać zainteresowanym organizacjom możliwość znalezienia grup projektowych i konsorcjów wymiany wiedzy oraz rozwoju innowacyjnych pomysłów na projekty. W celu realizacji tych celów, E.N.T.E.R. łączy coraz większą liczbę członków z całej Europy. Stąd cała wspólnota Europejska reprezentowana jest w swej różnorodności pod względem narodowości, sektorów gospodarki i typów organizacji.

Instytut Politechniczny Castelo Branco jest publiczną szkołą wyższą. Obejmuje on kilka obszarów naukowych, do muzyki i kursów projektowania, inżynierii, pielęgniarstwa, po turystykę i gospodarkę. Wyższa Szkoła Edukacji, która jest bezpośrednio zaangażowana w projekt, oferuje dyplomowe i podyplomowe kursy językowe z francuskiego, angielskiego i hiszpańskiego jako języków obcych, literatury, pedagogiki, edukacji przedszkolnej, pedagogiki specjalnej i wychowania fizycznego, a także w edukacji społecznej i usługach socjalnych. Jej główne obszary specjalizacji obejmują kształcenie w zakresie języków obcych i literatury, jak również studia z języka i literatury ojczystej, w tym w ramach specjalizacji w dziedzinie literatury i kultury dla dzieci i młodzieży.

Uniwersytet Łódzki jest jedną z wiodących szkół wyższych w Polsce. Został założony w 1945 roku jako następca instytucji oświatowych działających w Łodzi w poprzednich dekadach. 13 wydziałów Uniwersytetu zapewnia programy kształcenia na 75 kierunkach i w 196 specjalnościach. Ponadto Uczelnia oferuje studia doktoranckie, ponad 100 programów studiów podyplomowych, w tym studia podyplomowe MBA i programy finansowane przez EFS. 40000 studentów, którzy uczęszczają na zajęcia na różnych wydziałach Uniwersytetu prowadzonych jest przez 2280 nauczycieli akademickich, z których 579 legitymuje się najwyższym stopniem naukowym. Uniwersytet traktuje współpracę międzynarodową jako sposób wspierania swojego rozwoju i kontynuację wielonarodowej tradycji miasta. Uniwersytet Łódzki konsekwentnie plasuje się wśród najlepszych uczelni w Polsce, a szczególnie wyróżnia się w takich kierunkach jak zarządzanie, prawo i ekonomia. UŁ jest jedną z czterech polskich uczelni, które pojawiły się w światowym rankingu QS University. Stosunki międzynarodowe Uniwersytetu widoczne są w różnych obszarach. Obecnie, w ramach współpracy bezpośredniej,UŁ współpracuje z 190 instytucjami partnerskimi z całego świata. W ramach programu Erasmus Uniwersytet dotychczas podpisał 600 umów z 300 instytucjami partnerskimi. Instytucje te dają studentom UŁ z Polski i zagranicy możliwość spędzenia semestru lub roku akademickiego w innym ośrodku naukowym, same zaś wysyłają swoich podopiecznych na studia do Łodzi.

INNOVADE jest instytucją średniej wielkości z siedzibą na Cyprze, z zespołem specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w planowaniu strategicznym, rozwoju biznesu, przedsiębiorczości społecznej, technologii, innowacji i przemyśle akademickim. Jego doświadczenia projektowe i wpływy akademickie obejmują cały świat. Jego misją jest pomoc klientom w kształtowaniu i osiąganiu celów strategicznych i operacyjnych poprzez zapewnienie wsparcia ekspertów. InnovADE współpracuje z rozmaitymi organizacjami, aby pomóc im usprawnić technologię oraz narzędzia niezbędne do pracy przy wskazanych projektach, tak by upewnić się, że poprawiają one wydajność i rentowność danej organizacji. Zespół InnovADE ma pozytywne nastawienie do formułowania i rozwiązywania problemów, charakteryzuje się pasję i zaangażowaniem wobec swoich klientów, a wiedza oraz doświadczenie są siłą napędową jego filozofii biznesu. Połączenie tych wartości jest tym, co odróżnia InnovADE wśród mnóstwa innych organizacji. InnovADE specjalizuje się w różnych rozwiązaniach w oparciu o wybrane strategie i ekspertyzę rezydenta. Niektóre z obszarów działań InnovADE to: integracja ICT, innowacje i infuzja, strategiczny rozwój, zarządzanie projektami, opinie eksperckie, Quality Assurance, monitorowanie i ewaluacja.

Uniwersytet w Pitesti (UPIT) jest instytucją edukacyjną i badawczą mającą na celu szkolenie specjalistów w dziedzinie szkolnictwa wyższego, tradycyjnej edukacji technicznej, ekonomii, naukach prawniczych i administracyjnych, teologii, kulturze fizycznej i sporcie. Jego misja dotyczy również badań naukowych zajmujących się zagadnieniami o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. UPIT został założony w 1962 roku i jest uczelnią państwową. Położony w Pitesti (południowej części Rumunii) UPIT jest średniej wielkości uniwersytetem: ponad 12000 studentów i około 800 nauczycieli oraz pracowników administracyjnych. Uniwersytet w Pitesti posiada 11 wydziałów oferujących studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie. Kadra składa się z korpusu akredytowanych ekspertów i specjalistów (zob. www.upit.ro). W ciągu ostatnich 10 lat UPIT brał udział w ponad 100 projektach finansowanych z UE, wielu z nich było przez UPIT koordynowanych. Uniwersytet ten jest pełnoprawnym członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA), Konferencji Rektorów Dunajskich (DRK), Stowarzyszenia Uniwersytetów Frankofońskich (AUF), realizuje założenia traktatu bolońskiego i ECTS, a tym samym włączony jest w realia europejskiego szkolnictwa wyższego i europejskie badania naukowe.

Od swojego powstania w 1917 roku, Szkoła Doukas zawsze starała się być na bieżąco z najnowszymi trendami w edukacji. Na terenie 2,5-hektarowego kampusu mieszczą się mdoskonale zaprojektowane placówki oświatowe i sportowe. Doukas School, instytucja edukacyjna K-12 oferuje swoim 1600 studentów jedne z najlepszych programów edukacyjnych i sportowych w kraju. Doukas otrzymała wiele nagród za innowacyjne praktyki w procesie nauczania, w szczególności za integrację metodologii ICT oraz za metody i narzędzia wykorzystywane w procesie edukacyjnym. Szkoła uczestniczy w wielu projektach ogólnokrajowych R&D oraz koordynuje rozległe sieci projektów europejskich w ramach programów takich nas Lifelong Learning Programme, Intelligent Energy Europe, EPEAEK, PAVE, LINGUA. To tu powstała pierwsza "Klasa Przyszłości" w Grecji w 2007 roku - wszyscy uczniowie od klasy 4 zaczęli używać przenośnych "e-tornisterów" (Tablet PC), które zawierają wszystkie materiały edukacyjne i są podłączone bezprzewodowo do e-tablicy w ich klasie oraz do Internetu. Doukas School jest pierwszą placówką edukacyjną w Grecji, która został nagrodzona w 2012 roku 4 gwiazdkami “Recognised for Excellence”, Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM).